Regulamin

Sklep internetowy modny-sklep.pl, dostępny pod adresem www.modny-sklep.pl, prowadzony jest przez "Modny Sklep Grzegorz Jurkun, Maciej Łosiński spółka cywilna". Siedziba firmy znajduję się we Wrocławiu przy ulicy Wapiennej 28/3, kod pocztowy 50-518. Nr NIP 8992899662, nr REGON 388988479. Została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Telefon / faks: 71 311 71 90, telefon komórkowy: 505 057 598, e-mail: bok@modny-sklep.pl

Dane do wpłaty: ING Bank Śląski S.A., nr konta: 22 1050 1575 1000 0092 8542 1252

Adres do korespondencji i doręczeń:

Modny Sklep Grzegorz Jurkun, Maciej Łosiński spółka cywilna, Ul. Wapienna 28/3, 50-518 Wrocław

Postanowienia wstępne i definicje

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego modny-sklep.pl prowadzonego pod adresem www.modny-sklep.pl. Operatorem sklepu jest Modny Sklep Grzegorz Jurkun, Maciej Łosiński spółka cywilna, z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. W myśl obowiązku sprzedawcy wszystkie produkty oferowane w sklepie www.modny-sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (za wyjątkiem tych szczegółowo opisanych w specyfikacji produktu jako uszkodzone i w związku z tym przecenionych) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokunująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Art. 221 Kodeksu cywilnego)
 5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami)
 6. Sklep / Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem: modny-sklep.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a "Modny Sklep Grzegorz Jurkun, Maciej Łosiński spółka cywilna", zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu modny-sklep.pl
 8. Sprzedawcę obowiązuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, dostępny pod adresem: www.uokik.gov.pl/download.php?id=546
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy modny-sklep.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się tego samego dnia i może trwać od 2 do 6 dni roboczych.
 3. Złożenie zamówienia sklepie internetowym modny-sklep.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym modny-sklep.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 6. Prezentowane na stronie internetowej sklepu zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu przedmiotu z uwagi na właściwości monitora klienta, dotyczy to głównie odczucia wielkości i koloru.

Jakość produktów

  1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*

* podstawa prawna:

a) kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),

b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.06. 827), ustawa obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

   1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
   2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 505 057 598 lub e-mailem, pod adresem bok@modny-sklep.pl
   3. Nie można anulować lub wprowadzać zmian zamówionego produktu, który został już wysłany lub wyprodukowany / zmodyfikowany według specyfikacji Klienta służąc zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Ceny

   1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT.
   2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Rachunki i faktury

   1. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

Terminy realizacji zamówień

   1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski).
   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Uszkodzenia przesyłek

   1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego należy to niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
   2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
   3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się ze sklepem internetowym modny-sklep.pl, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
   4. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze na wypadek ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

Dokonywanie płatności

   1. Sklep honoruje poniższe formy płatności:
    a – opłata przy odbiorze / „za pobraniem” – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub na poczcie.
    b – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
   2. Wszystkie zamówienia wyprodukowane lub zmodyfikowane według specyfikacji Klienta służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb podlegają przedpłacie chyba, że Strony ustaliły inaczej.

Zwrot zamówionego towaru i prawo konsumenta do odstapienia od umowy

   1. Kupujący (konsument) zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.06. 827) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Prawo to przysługuje tylko Konsumentowi.
   2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   4. Zamówienia indywiduale - wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlegają zwrotowi.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.
   6. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
   7. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Konsumentowi w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, zawierającej zwracaną rzecz. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na kartę.

Reklamacje

   1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem bok@modny-sklep.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: modny-sklep.pl, Grzegorz Jurkun, Skr. Poczt. 4216, 50-522 Wrocław 42 z dopiskiem: REKLAMACJA. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
    • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
    • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
   2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero faktury jeśli była wydana, a na osobnej kartce opis wady.
   4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymanie jej w prawidłowej postaci.
   6. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
   7. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne), sklep internetowy modny-sklep.pl skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

Ochrona danych osobowych

   1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
   2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
   3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
   4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

Postanowienia końcowe

   1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2019 r.
   2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
   3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na: www.modny-sklep.pl.
   4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o prawach konsumenta, kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
   5. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.